Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи - Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва > Кафедри > Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
kafedra_ped_fak-new1

Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (до 29.08.2019 р. кафедра педагогіки) функціонує у складі факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Університету Григорія Сковороди в Переяславі з 1 вересня 2005 року (до 12.07.2021 р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), але її основи закладалися ще в перші роки створення Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ імені О.М. Горького у статусі загальноуніверситетського підрозділу.

Завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи – доктор педагогічних наук, професор Ольга Іллівна Шапран, яка має досвід керівництва кафедрою з 1998 року.

Викладачі кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи працюють над науковою темою «Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0118U005234).

Основні завдання теми:

  • теоретико-методологічне обґрунтування та розробка системи інноваційної підготовки майбутніх учителів у вищій школі;
  • забезпечення наступності професійного становлення майбутнього вчителя у регіональному університетському комплексі;
  • розробка науково-методичного та технологічного забезпечення підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності.

Викладачі кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Університету Григорія Сковороди в Переяславі систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Лише за останні 2 роки підготовлено і видано 2 монографії, 16 навчально-методичних посібників, 1 словник термінів з професійної освіти, 1 словник психолого-педагогічних термінів, опубліковано більше 200 наукових статей, зокрема у наукових фахових виданнях України категорій «А», «Б», міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Scienсe Core Collection.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно вдосконалюють методику викладання педагогічних дисциплін. З цією метою оновлюється зміст навчальних програм, упроваджуються інноваційні форми і методи викладання та контролю знань студентів.

Викладачами кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами і докторантами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, на ступінь доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

У 2018 н.р. ліцензована спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Акредитована освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Відповідно до освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на ступінь доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (затверджена вченою радою університету від 8 жовтня 2018 р., протокол № 3) на кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи виконуються дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Підготовку фахівців забезпечують 14 штатних працівників, з них 2 доктори наук та 12 кандидатів наук.

Діяльність кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи спрямована на пошук продуктивних технологій навчання та виховання студентів як майбутніх фахівців, нових форм співпраці з педагогічними колективами закладів загальної середньої освіти, управлінськими структурами освітньої сфери щодо методичної підтримки й розробки спільних просвітницьких програм і проєктів із підвищення педагогічної культури майбутнього фахівця. Наразі основна увага професорсько-викладацького колективу кафедри зосереджена на оновленні змісту теоретичної й практичної підготовки студентів – майбутніх учителів на основі європейських стандартів вищої педагогічної освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Університету Григорія Сковороди в Переяславі не лише планово, а й позапланово підвищують свою педагогічну майстерність шляхом участі в різноманітних всеукраїнських та міжнародних школах-семінарах, тренінгах, майстер-класах, вебінарах, проектах, стажуваннях.

Кафедрою загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Університету Григорія Сковороди в Переяславі укладено договори співпраці щодо інноваційної педагогічної діяльності з міжнародними установами: Університет Гарика Масарика, Карлов університет (Брно, Прага, Чехія), Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні.

КЕРІВНИЦТВО

Шапран О.І.

Шапран Ольга Іллівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Особистий профіль »

ЗАСТУПНИКИ

Онищенко Н.П.

Онищенко Наталія Петрівна

доктор педагогічних наук, доцент

Заступник з навчальної роботи

Особистий профіль »

 

Ткаченко Л.В.

Ткаченко Лариса Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

Заступник з наукової роботи

Особистий профіль »

Сергійчук О.М.

Сергійчук
Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Заступник з профорієнтаційної роботи

Особистий профіль »

Сембрат А.Л.

Сембрат Алла Леонтіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник з міжнародної діяльності

Особистий профіль »

Хмельницька О.С.

Хмельницька Олена Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Заступник з виробничих питань

Особистий профіль »

СКЛАД

Розсоха А.П.

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Особистий профіль »

Підборський Ю.Г.

Підборський
Юрій Григорович

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профіль »

Бережна Л.В.

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

Особистий профіль »

Багно Ю.М.

Багно Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Особистий профль »

Самойленко Н.І.

Самойленко Неля Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Особистий профіль »

Тонконог Н.І.

Тонконог Наталія Ігорівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Жилка М.О.

Жилка Марія Олександрівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 2, каб. 206.

+38 (04567) 5-87-92

phdpu_pedagogika206@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту